Personel Belgelendirme Prosedürü

PERSONEL BELGELENDİRME  PROSEDÜRÜ

1. Amaç

Bu prosedürün amacı, JETSER BELGELENDİRME’ deki personel belgelendirme sürecini tanımlamaktır.

2. Kapsam

JETSER BELGELENDİRME tarafından verilen tüm personel belgelendirme hizmetlerini kapsar.

3. Sorumlular

Genel Müdür

Personel Belgelendirme Müdürü

Kalite Yöneticisi

Karar Verici

4. Tanımlar

Kalite El Kitabı’ndaki tanımlar geçerlidir.

5. Uygulama

5.1 Belgelendirme Başvurularının Alınması ve Gözden Geçirilmesi

Belgelendirme başvuruları “FR.003 Belgelendirme Talep Formu” ile JETSER BELGELENDİRME’ ye yapılır. “FR.003 Belgelendirme Talep Formu” internet sitesinde(www.jetserbelgelendirme.com.tr) tüm ilgililere duyurulmuştur. Form, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalı olarak JETSER BELGELENDİRME’ ye elden, e-mail, faks ve kargo gibi araçlarla ulaştırabilir.

                JETSER BELGELENDİRME’ ye ulaşan ıslak imzalı “FR.003 Belgelendirme Talep Formu”, Personel Belgelendirme Müdürü’ ne iletilir. Personel Belgelendirme Müdürü, talebi inceler ve belgelendirmenin yapılıp yapılmayacağı kararını verir. Belgelendirmenin yapılamayacağı kararı verilirse, “Personel Belgelendirme Müdürü” tarafından karar başvuru sahibine bildirilir. Aday “FR.003 Belgelendirme Talep Formu”na, internet sitesinden(www.jetserbelgelendirme.com.tr) de ulaşabilir. Başvurular, elden, e-mail, faks ve kargo ile iletilebilir. E-mail ve faks yolu ile iletilen başvuru formları, en geç ilan edilen son başvuru tarihinden 3 (üç) gün önce ıslak imzalı olarak JETSER BELGELENDİRME’ ye iletilmelidir.

Başvuru gözden geçirilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

 • JETSER BELGELENDİRME Personel Belgelendirme bölümünün talep edilen belgeyi verebilecek yetenekte olup olmadığı,
 • Başvurulan alanda ilgili Ulusal Yeterliliğin başvuru için ön şartları varsa adayın bu ön şartları taşıdığına dair gerekli evrakların “FR.003 Belgelendirme Talep Formu” ile sunulup sunulmadığı,
 • Adayların dil ve/veya yetersizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı (örneğin, bedensel engelliler vs. için gerekli olan gereksinimler)

Başvuru sahipleri “FR.003 Belgelendirme Talep Formu” nun ekinde aşağıdaki belgeleri de JETSER BELGELENDİRME’ ye sunmaktadır:

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İskele Kurulum Elemanı sınavları için sağlık raporu
 • Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekont
 • Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin önkoşulu sağladığına dair belgeler,

Adaylar gerekli evraklar bilgisine web sayfası(www.jetserbelgelendirme.com.tr) üzerinden de erişebilirler.

      JETSER BELGELENDİRME engelli veya itina gösterilmesi gereken adayların sınava erişimini sağlayacak önlemleri alır. Bu kapsamda ilgili ulusal yeterlilikte başka bir düzenleme bulunmadığı durumlarda:

a) Okuma yazma bilmeyen adaylar ve görme engelli adaylar için soruları okuyacak bir kişi görevlendirilir. Bu adayların sınavları diğer adaylardan ayrı ve tek tek gerçekleştirilir. Soruları okuyan kişi soruları yüksek sesle ve yüzü kameraya dönük olacak şekilde okur.

b) Türkçe bilmeyen adaylar için ilgili ulusal yeterlilikler, soru kitapçıkları, kontrol listeleri ve adayın ihtiyaç duyacağı diğer sınav dokümanları yeminli tercüman tarafından tercüme edilir. İlgili ulusal yeterliliğin değerlendiricinin adaya soru sormasını gerektirdiği hallerde sınav esnasında yeminli tercüman bulundurulur.

c) İşitme engelli adayların sınavları yeminli işaret dili tercümanları aracılığıyla gerçekleştirilir.

       Firmaların yaptığı çoklu başvuruları(en az 10 kişilik toplu başvurular)  Tek Nokta Başvuru Formu ile kayıt altına alınmaktadır.

      Başvurular ile ilgili bilgiler Mesleki Yeterlilik Kurumunun sitesinden ‘’MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge’’ den yararlanılmıştır ve bu genelgede belirtilen formlar kullanılmaktadır.(EK1-EK2-EK3)

      Başvurularla ilgili bilgilere ve genel kurallara web sayfasında(www.jetserbelgelendirme.com.tr) yayınlanan MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge başlığı altında ulaşılabilir       

       JETSER BELGELENDİRME tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Sertifikalarının düzenlenmesinin ardından belgeler MYK nın verdiği kayıt numarası ile kayıt altına alınır. Belge kayıt numarası MYK tarafından otomatik olarak verilen numaralara göre kayıt altına alınır. Aday numarası ise sınav programının türüne göre aşağıdaki tabloda belirtilen formata uygun olarak verilir. Bu numara adayın belgelendirme süreci ve sonrasında verilen adayı temsil eder, adayın başvurusunda ön değerlendirme sonucu olumlu ise verilir ve kullanılmadığı zaman aynı numara tekrar başka bir adaya verilmez.

SPKSınav Program Kodu
SYPSınav Yeri Programı (sınav yerine ait numara(jetser tarafından verilen))
ASİlgili sınav programı için düzenlenen sınava giren adayın sıra numarası
YYBelgenin veriliş yılının son iki rakamı
ÖrnekSPKSYPASYY  örnek: 01010117

İlgili Ulusal Yeterliliklere göre sınav kodları şu şekildedir:

11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı:01

11UY0012-3 Betonarme Demircisi:02

11UY0023-3 İnşaat Boyacısı:03

11UY0024-3 Sıvacı:04

12UY0048-3 Duvarcı:05

12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı:06

12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı:07

12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı:08

12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı:09

12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı:10

16UY0253-2 İnşaat İşçisi:11

Sınav kod/numarası (sınav ID) ve sınav merkezi kodlarının(ID) numaralandırılması ise yine MYK tarafından verilen numara olarak işleme alınmaktadır.

5.1.1 Birim Birleştirme Başvuruları

          Belgelendirmesi yapılan ulusal yeterlilikler yeterlilik birimi adı verilen birimlerden oluşmaktadır. Her bir yeterlilik birimi ise Teorik(T) ve/veya Performansa(P) dayalı sınav bölümlerinden oluşmaktadır. Bir mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikte belge alma şartı olarak belirtilen yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olmak gerekmektedir. Bununla birlikte Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği adaylar MYK(Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilmektedir.

         Ödenen ücret karşılığında adaylar, sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başarısız oldukları sınavlara 2 kez ücretsiz olarak katılabilirler. Ücretsiz sınav hakkını kullanmak için mutlaka sınav başvurusu yapılmalıdır.

        Ücretsiz sınav hakkı sona erdikten sonra, yeniden ücretini ödemek koşuluyla, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yeterlilik birimleri geçerlilik süresinse düzenlenecek diğer sınavlara sadece başarısız olunan sınav bölümü bazında başvuru yapmak mümkün olmaktadır.

       MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını farklı bir belgelendirme kuruluşunda kullanamaz. Sınav bölümlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden farklı bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir.Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı , aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerli olmaktadır.

       Mesleki Yeterlilik Sınav Ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği  ,adaylar , yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1,A2 gibi) bazında gerçekleştirilir. Sınav bölümleri (T1,P1 gibi) bazında birleştirme yapılmayacaktır.

        Birim birleştirerek belge almak için adaylar, en son sınava katıldıkları yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna;

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-İskele Kurulum Elemanı sınavları için sağlık raporu

-Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekont

-Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin önkoşulu sağladığına dair belgeler,

-Diğer yetkilendirilmiş kuruluşundan alınmış yeterlilik birimi başarı durumu belgesi ile başvuru yapabilirler.

        Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde adayın talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

JETSER BELGELENDİRME tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin/adayın talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe uygun olmak kaydıyla JETSER BELGELENDİRME tarafından belirlenir ve web sitesinde(www.jetserbelgelendirme.com.tr)   ilan edilir.Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin, bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde, adayın talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Böyle bir durumda, şayet en son tarihli sınavı JETSER BELGELENDİRME yapmış ise belgelendirme kararı, JETSER BELGELENDİRME tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

5.2 Sınavların Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

                Sınavların planlanması ve organizasyonu Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır ve onaylanır. Personel Belgelendirme Müdürü, sınav takvimini oluşturur ve internet sitesinde(www.jetserbelgelendirme.com.tr) veya adaylara mail,sms,telefonla  ilgililere ilan edilmesini sağlar.

               İlan edilen tarihlerdeki sınavlara başvuruların değerlendirilerek(evrakların vs. tam olması durumu) kabul edilmesi durumunda başvuru sahibi aday olarak Personel Belgelendirme Müdürü tarafından “LS.014 Sınava Katılacak Aday Listesi” ne kaydedilir.

             Sınav yapıcılar “PR.009 Sınav Görevlileri Seçme Prosedürü” ne uygun olarak Personel Belgelendirme Müdürü tarafından belirlenir.

                Sınavlar, “PR.008 Sınav Prosedürü” ne uygun olarak belirlenmiş sınav görevlileri tarafından gerçekleştirilir ve değerlendirilir. Sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntı PR.008 Sınav Prosedürü’ nde belirtilmiştir.

5.3 Belgelendirme Kararının Verilmesi

                Sınav Sonuçları ve sınavlarla ilgili dokümanlar(kamera dahil) Sınav Yapıcılar tarafından Personel Belgelendirme Müdürü’ne sunulur. Personel Belgelendirme Müdürü sunulan dosyayı gözden geçirerek uygun olması durumunda dosyayı ,LS.029 personel belgelendirme karar formu listesinde yer aldığı şekliyle, Karar Verici’ ye iletir. Karar Verici, ilgili Ulusal Yeterliliğin gerekliliklerine göre kararını verir.

(Karar verici, aday teorik cevap kâğıdında ve performans formlarında hataları ve kontrollerini farklı renkli kalem ile yapar . Her hangi bir eksik ya da fazla puanlamalarda, sınavı gerçekleştiren sınav yapıcıdan, yanlış ya da eksik veya fazla olan yere imza alınır).

            Karar verme için gerekli evraklar LS.029 Personel Belgelendirme Karar Formu Listesinde yer alır.

Bunlar  ;

FR.003 Belgelendirme Talep Formu ,

Belgelendirme Başvuru Ekleri,

LS.014 Sınava Katılan Aday Listesi,

LS.001 Sınav Sonuç Listesi,

LS.012 Personel Belgelendirme Karar Sonuç Listesi

FR.021 Sınav Giriş Formu

FR.024 Sınav Kontrol Formu, (FR.024.01 Teorik sınavlar için, FR.024.02 Performans sınavları için)

LS.015 Sınav Kitapçıkları(Teorik sınavlar için) ,

Beceri ve yetkinlik kontrol listeleri (LS.017-027)(Performans sınavları için),

Kamera(Video kaydı)

            Bu kayıtları her aday için tek tek inceleyerek, sınav sonuçlarıyla birlikte, belge almaya hak kazanan/hak kazanmayan kişilerin kararını alır ve aldığı kararı “LS.029 Personel Belgelendirme Karar Formu Listesi” nin ilgili bölümüne kaydeder ardından LS.012 Personel Belgelendirme Karar Sonuç Listesine kaydeder  ve listeyi Personel Belgelendirme Müdürü’ ne iletir. Karar Verici tarafından alınan karara uygun olarak işlemler yapılır.

                Belge almaya hak kazanan kişiler, Personel Belgelendirme Müdürü tarafından “LS.004 Belge Takip Listesi” ne kaydedilir.

Belgelendirme kararı verilirken iç doğrulama faaliyetleri/sonuçları dikkate alınmalıdır. Geçerliliği şüpheli duruma düşen sınavların iç doğrulaması yapılmadan belgelendirme kararı verilmemelidir.

5.4 Belgelendirme Kararına İtiraz

                Sınava katılan her aday belgelendirme kararına itiraz edebilir. İtirazlar, kararın adaya bildirilmesinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yapılabilir. JETSER BELGELENDİRME’ e ulaşan itirazlar “PR.007 Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” ne uygun olarak işlem görür.

5.5 Belgelerin Hazırlanması

                Adaylar, belgelendirme kararı ile ilgili MYK(Mesleki Yeterlilik Kurumu) Portala karar sonuçları girildikten sonra ;telefon, mail ,sms ya da faksla Personel Belgelendirme Müdürü tarafından bilgilendirilir. Belge almaya hak kazananların bilgileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu portalına Personel Belgelendirme Müdürü tarafından belgelerin hazırlanması için kaydedilir. Belgelerin numaralandırılması, Mesleki Yeterlilik Kurumu kuralları doğrultusunda MYK tarafından yapılır. Mesleki Yeterlilik Belgelerinde tek kişi imzası yer alır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, temsil ve ilzama yetkili olan JETSER BELGELENDİRME Genel Müdürü tarafından imzalanır(Mesleki Yeterlilik Belgelerini imzalamaya, JETSER’i temsil ve ilzama yetkili olan veya bu konuda usulüne uygun yetki devri yapılan yetkilendirilmiş kişiler yetkilidir.) ve Personel Belgelendirme Müdürü tarafından belge sahiplerine elden teslim edilir. Belgenin geçerliliği web sitesinden(www.jetserbelgelendirme.com.tr) ve/veya MYK Portaldan sorgulanabilir.

     Belge almaya hak kazananlara, Mesleki Yeterlilik Belgelerine bağlı olarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, kimlik kartı şeklinde belgeler de düzenlenir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin ve kimlik kartının şekli, içeriği ve güvenlik unsurları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenir.

                Belge sahipleri, belge almadan önce imzalamış oldukları ve bir nüshası kendilerine verilecek“FR.039 Belge Kullanım Sözleşmesi” şartlarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Ayrıca Ulusal Yeterlilikte bulunan şartlara da uymakla yükümlüdürler. Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerde bir değişiklik olduğunda JETSER BELGELENDİRME’ ye haber vermek zorundadır.

5.6 Belgelerin Geçerlilik Süresi

Belgelerin geçerlilik süresi, belgelendirme kararının alındığı tarihte başlar ve ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge geçerlilik süresi kadar devam eder.

5.7 Belge Üzerinde Değişiklik Talebi

                Geçerlilik süresi dolmamış belge üzerinde yer alan, belge sahibi ile ilgili bilgilerde değişiklik olması ile birlikte belge sahibi değişiklikleri gerekli dokümanlarla JETSER BELGELENDİRME’ ye bildirmesi durumunda, belge ücreti alınarak belge üzerinde değişiklikler yapılarak belge yeniden düzenlenir(Bu düzenleme MYK tarafından gerçekleştirilir). Yeniden düzenlenen belgede, belge numarası MYK(Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından verilir. Yenilenen belge, belge sahibi eski belgeyi JETSER BELGELENDİRME’ ye iade ettikten sonra teslim edilir.

5.8 Başarısız Olan Adaylar

                Sınav sonuçları başarısız olan adaylar, 12 ay içinde sadece başarısız oldukları birimlerden, ücretsiz olarak 2 defa daha  tekrar sınava girebilirler( Teşvikten yararlanmayanlar için tek sınav hakkı vardır).

5.9 Gözetim

                JETSER BELGELENDİRME, belgelendirdiği kişiden, belgenin geçerlilik süresi içinde, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen kontrol sayısı kadar, meslek alanı ile ilgili olarak çalıştığı kuruluştan ve/veya işvereninden işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalışmaya devam ettiğine dair kanıt sunmasını ister.

                JETSER BELGELENDİRME, gözetime yönelik yaptığı genel duyuruların yanı sıra, Personel Belgelendirme Müdürü tarafından gözetim zamanı gelen belge sahiplerini tespit ederek gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili uyarıda bulunur.

                Belgeli personel, gözetim ile ilgili JETSER BELGELENDİRME’ nin talep ettiği kanıtları uygun bir şekilde ve zamanında JETSER BELGELENDİRME’ ye sunmakla yükümlüdür. Zamanında ve istenen şekilde kanıt sunulmaması durumunda, belge askıya alınır.

                Belgeli personel, gözetim kanıtlarını eksik olarak sunması durumunda, eksiklikleri tamamlaması için JETSER BELGELENDİRME tarafından 1 ay süre verilir. Bu süre içinde eksiklikleri tamamlamayan belgeli personelin belgesi süre sonunda askıya alınır. Belgenin askıda kalma süresi 6 aydır. Bu süre içerisinde herhangi bir düzeltici faaliyet gerçekleştirmeyen belge sahibinin belgesi iptal edilir.

5.10 Yeniden Belgelendirme

5.10.1 Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay yıl çalıştığına dair

resmi kayıt,(16UY0253-2 inşaat işçisi için 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 1 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması)

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)

değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

5.10.2 Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Belge süresi sona erecek belge sahipleri, süre dolmadan 1 ay önce Personel Belgelendirme Müdürü tarafından bilgilendirilerek, yeniden belgelendirme hakkında bilgi verilir.

                Yeniden belgelendirme işlemleri, ilk belgelendirme işlemlerinde olduğu gibi aynı şekilde uygulanır.

5.11 Belgenin Askıya Alınması ve Belge İptali

5.11.1 Belgenin Askıya Alınması

            Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir:

 • Belgelendirilmiş personelin FR.039 Belge Kullanım Sözleşmesi’ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,(Belge ile ilgili yanıltıcı beyanda bulunması, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapması, belgelendirme programının amacı ve kapsamı dışında kullanılması, belgenin kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanılması gibi şartlar)
 • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
 • Belgelendirilmiş personelin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Logoları ve/veya JETSER BELGELENDİRME belgesinin yanlış kullanılması.

JETSER BELGELENDİRME, belgenin askıya alınması kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde, belgelendirilmiş kişi/aday ile belgeyi vermeden önce karşılıklı olarak “FR.039 Belge Kullanım Sözleşmesi” ni(ıslak imzalı nüsha JETSER de kalmak koşuluyla) imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınması kararı ile logo kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde JETSER BELGELENDİRME’ ye iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir.

Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile JETSER BELGELENDİRME’ ye bildirmesi istenir.

Belgeli kişinin, belgesini kaybetmesi veya belgenin yırtılması, yıpranması gibi sebeplerden dolayı yenilemek istemesi durumunda alınacak ücret ve ilgili ulusal yeterlilik/bölüm sınav ücretleri LS.013 Sınav ve Belgelendirme Ücret Listesinde yer almaktadır.

Askıya alma süresince, belge sahibi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıda kalma süresi boyunca JETSER BELGELENDİRME’ nin her türlü hakkı saklıdır. JETSER BELGELENDİRME, belgenin askıya alınması ile ilgili kararları, web sitesinde(www.jetserbelgelendirme.com.tr) gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya alma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Karar Verici kararı ile belge askıdan kaldırılır.

5.11.2 Belgenin İptali

            Belgenin iptali aşağıdaki nedenlerle olabilir:

 • Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
 • Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
 • Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak JETSER BELGELENDİRME’ yi eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
 • Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,
 • Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi,
 • Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

Karar verici tarafından alınan belgenin iptali ile ilgili karar, “LS.029 Personel Belgelendirme Karar Formu  Listesi”ne kaydedilir ve söz konusu kişi, İdari Sorumlu tarafından bilgilendirilir. Durum, LS.004 Belge takip listesine kaydedilir.

                JETSER BELGELENDİRME, belgenin geri çekilmesi kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde belgelendirilmiş kişi ile karşılıklı olarak “FR.039 Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin geri çekilmesi kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde JETSER BELGELENDİRME’ ye iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile JETSER BELGELENDİRME’ ye bildirmesi istenir.

                Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvurduğunda ilk başvuru prosesi uygulanır.

5.12 Ulusal Yeterlilikte Değişiklikler

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmaz. Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.