Logo ve Belge Kullanım SözleşmesiBELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ADI-SOYADI       :

TC KİMLİK NO   :

Belge Kullanım Sözleşmesi’ nin konusu;

JETSER BELGELENDİRME’nin ilgili ulusal mesleki yeterlilikleri sınavına katılmış, sınavlarda başarı sağlamış ve belge almaya hak kazanmış adayın aldığı ‘Mesleki Yeterlilik Belgesinin’ kullanım şartlarının belirlenmesidir.

BelgeSahibi;

 • a. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan aday(belgesahibi), başvuru formunda(FR.003 Personel belgelendirme talep formu)sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul eder. Eksik, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belge sunmayacağını taahhüt eder.
 • b. Belgesahibi, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uymayı, değerlendirme için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamayı, belgelendirme ile ilgili olarak yanıltıcı bir beyanda bulunmayacağını taahhüt eder.
 • c. MeslekiYeterlilikBelgesini, belgelendirme programının amacı ve kapsamı dışında kullandığında hukuki ve cezai sorumlulukları kabul eder.
 • d. Belgesahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını taahhüt eder.
 • e. Belgesahibi, belgeyi, belgenin kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanmayacağını taahhüt eder.Belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vereceğini, belgenin yenilenmesi için JETSER BELGELENDİRME’ ye eski belge ile başvuruda bulunacağını taahhüt eder.
 • f.  Mesleki Yeterlilik belgeleri üzerinde yer alan logoların/markaların kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılacağını taahhüt eder.
 • g. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluklar belgelendirilmiş kişiye aittir. Belge sahibi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini kullanmayı durdurmakla yükümlüdür.
 • h. Belgenin askıya alınması veya iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Bu gibi durumlarda aday, belgenin aslını 15 (on beş) gün içerisinde JETSER BELGELENDİRME’ye teslim etmeyi taahhüt eder.
 • i. Belge almaya hak kazanan aday, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler de tanımlanan ‘Belge Geçerlilik Süresi’ ve Gözetim Sıklığı’ şartlarına uyacağını Kabul eder.
 • j. Belge sahibi/Aday, gizliliği olan sınav materyallerinin (soru ve cevaplar vb.) gizliliğini koruyacağını veya hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağını taahhüt eder.
 • k. Belgesahibi, JETSER BELGELENDİRME’ nin belirlemiş olduğu kurallara ve kurallarda değişiklik olması durumunda, değişen kurallara uygun olarak belgeyi kullanacağını taahhüt eder.
 • l. Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerin değişmesi durumunda, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için, en geç 10 (on) iş günü içerisinde değişen bilgileri JETSER BELGELENDİRME’ ye ileteceğini taahhüt eder.
 • m. Meslek ile ilgili Ulusal Yeterliliklere göre gerçekleştirilen belgelendirme ile ilgili, aday, 10 (on) iş günü içinde itiraz hakkına sahiptir.
 • n. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan aday TL.001 Logo ve Belge Kullanım Talimatı’ nda belirtilmiş şartları da kabul etmiş olur.(TL.001 Logo ve Belge Kullanım Talimatı belgeyi vermeden once belgeli adaya imzalatılır.)

JETSER BELGELENDİRME;

 • a. JETSER BELGELENDİRME, bütün belgelendirme süreçlerini gizlilik, tarafsızlık, eşitlik ve bağımsızlık kuralları çerçevesinde yürütmeyi ve adaylar arasında herhangi bir kesime ayrıcalık sağlamayacağını taahhüt eder.
 • b. JETSER BELGELENDİRME, bütün belgelendirme süreçlerini “Personel Belgelendirme Prosedürü” ve prosedür içinde atıfta bulunulan dokümanlara uygun olarak yürütür.
 • c. Belge sahibinin belgelendirme ile ilgili yanıltıcı beyanda bulunmasının tespit edilmesi halinde,JETSER BELGELENDİRME, belgeyi askıya alabilir ve/veya iptal edebilir.
 • d. JETSER BELGELENDİRME, belgenin askıya alınması ve/veya iptal edilmesine dair kararları, gizlilik politikasına sadık kalmak koşuluyla, web adresinde (www.jetserbelgelendirme.com.tr) gerekçeli olarak yayınlayabilir.
 • e. JETSER BELGELENDİRME, belge geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal etme yetkisine sahiptir. JETSER BELGELENDİRME, belge sahibini, alınan kararı, gerekçesi ile birlikte bilgilendirir.
 • f. JETSER BELGELENDİRME, belge sahibine ilişkin edindiği bilgi ve belgeleri yasal zorunluluk olmadıkça, belge sahibinin yazılı izni olmadan hiçbir kurum ve kişi ile paylaşmaz ve gizliliğin sağlanması için tüm önlemlerin alınacağını taahhüt eder.
 • g. Adayın/Belge sahibinin sınav materyallerinin gizliliği ve hileli sınav teşebbüsleri ile ilgili şartları yerine getirmemesi durumunda, JETSER BELGELENDİRME, belgelendirme sürecini askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya yasal süreci başlatabilir.
 • h. Belge sahibinin sözleşme şartlarına uymaması durumunda, JETSER BELGELENDİRME, belgeyi iptal edebilir ve/veya yasal işlem başlatabilir.
 • i. JETSER BELGELENDİRME, itiraz taleplerinin bağımsız ve yansız bir şekilde çözümleneceğini taahhüt eder.
 • j. Belgesahibinin, belgesini, belge kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanması;belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapması;belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımını gerçekleştirmesi;belge üzerinde değişiklik yapması; belge üzerinde bulunan logo/markaların kullanım talimatlarına uygun kullanmaması;belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vermemesi durumlarının tespiti halinde, JETSER BELGELENDİRME belgeyi askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya yasal süreci başlatabilir.
 • k. JETSER BELGELENDİRME,onaylanan belgeleri web sitesinde (www.jetserbelgelendirme.com.tr) güncel olarak yayınlar.

Belge Kullanım Sözleşmesi’ ni okudum ve onaylıyorum. Sözleşme maddelerine eksiksiz olarak uyacağımı taahhüt ederim.

                            JETSER BELGELENDİRME ;                                                                         BELGE SAHİBİ ;
                            ADI-SOYADI :                                                                                                  ADI-SOYADI :
                            TARİH :                                                                                                            TARİH :
                            İMZA :                                                                                                              İMZA :